ORSKA
Zapraszamy do kontaktu: sklep@orska.pl I 501 152 719
Klub Stałego Klienta

Założenia programu lojalnościowego "Klub Stałego Klienta"

Program ma na celu nagradzanie lojalnych klientów marki ORSKA, poprzez przyznanie bezterminowego rabatu na zakupy w butikach ORSKA.

Dzięki uczestnictwu w programie można uzyskać rabat na zakupy w wysokości 10% wartości transakcji.

Warunkiem otrzymania rabatu jest zakup biżuterii o wartości 4 tys. zł w ciągu 2 lat.

Do programu może dołączyć każda pełnoletnia osoba. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go na adres sklep@orska.pl

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez ORSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, danych osobowych w celu udziału w Programie Lojalnościowym Klubu Stałego Klienta marki „ORSKA”.

Formularz rejestracyjny jest dostępny tutaj.

Szczegółowy regulamin programu jest dostępny poniżej.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KLUB STAŁEGO KLIENTA”

 §1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Klubu Stałego Klienta, zwanego dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest firma ORSKA sp. k. z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Folwarcznej 91, 62-081 Przeźmierowo, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Program skierowany jest do klientów – zwanych dalej „Uczestnikami” – dokonujących zakupów we wskazanych Regulaminem butikach ORSKA oraz w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl.
 4. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników nabywających produkty w formie punktów, które gromadzone są na Koncie Stałego Klienta oraz podlegają rejestracji w bazie danych Organizatora – zwanej dalej „Klubem Stałego Klienta”. Po uzbieraniu określonej w niniejszym Regulaminie liczbie punktów, podlegają one wymianie na rabat, który jest naliczany przy kolejnych zakupach we wskazanych Regulaminem butikach ORSKA oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.orska.pl.
 5. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestnika od momentu ogłoszenia.
 6. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

 

§2. Warunki uczestnictwa w Programie „Klub Stałego Klienta”

 

 1. Aby przystąpić do Programu konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • Ukończenie 18 roku życia.
 • Dokonanie zakupu we wskazanych Regulaminem butikach ORSKA lub w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.orska.pl
 • Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miasta zamieszkania oraz złożenie oświadczenia o zgodzie Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu. Spełnienie tego warunku następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.
 • Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowanie.
 1. Od momentu przystąpienia do Klubu Stałego Klienta Uczestnik może gromadzić na swoim koncie punkty otrzymane podczas zakupów we wskazanych Regulaminem butikach ORSKA oraz w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl.
 2. Jeden punkt przyznany na Koncie odpowiada jednej wydanej złotówce.
 3. Konto Programu jest ważne przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia przystąpienia do Klubu Stałego Klienta. W przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy zebrana na koncie Programu liczba punktów nie jest wystarczająca do uzyskania rabatu, punkty zerują się, a konto Uczestnika zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 24 miesięcy.
 4. Jeżeli w ciągu 24 miesięcy Uczestnik nie zbierze co najmniej 1 punktu, konto Programu Klub Stałego Klienta tracą ważność.
 5. Do Uczestników Programu mogą być kierowane specjalne, selektywne oferty.
 6. Konto Stałego Klienta jest przypisana tylko do jednego Uczestnika Programu.
 7. Uczestnikowi nie wolno udostępniać Konta osobom trzecim, pod rygorem pozbawienia przywilejów wynikających z Programu, w tym utraty zebranych na Koncie punktów.
 8. Klub Stałego Klienta obowiązuje w następujących butikach ORSKA: Poznań Stary Browar, Warszawa Dom Handlowy Mysia 3, Warszawa Elektrownia Powiśle, Bydgoszcz Zielone Arkady oraz w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl.
 9. Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę należącą do Klubu Stałego Klienta o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się Kontem Stałego Klienta.

 

§3. Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu

 

 1. Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie zakupu we wskazanych Regulaminem butikach ORSKA lub sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl .
 2. Punkty mogą być naliczane wyłącznie po każdorazowym potwierdzeniu i poprawnej weryfikacji adresu e-mail lub numeru telefonu Uczestnika Programu.
 3. Punkty mogą być naliczane również w przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.orska.pl. W tym celu Uczestnik Programu musi utworzyć konto użytkownika w sklepie internetowym Organizatora wykorzystując adres e-mail oraz dane osobowe udostępnione Organizatorowi. Informację o utworzeniu konta użytkownika w sklepie internetowym Organizatora Uczestnik musi przekazać na adres e-mail: sklep@orska.pl. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia połączenia kont użytkownika w sklepie internetowym, za każdy zakup w sklepie internetowym Uczestnikowi Programu automatycznie będą naliczane punkty.
 4. Po zebraniu na koncie, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące, 4000 punktów o wartości 4000 zł, Uczestnik Programu otrzymuje 10% rabatu na każde kolejne zakupy w wybranych butikach ORSKA oraz w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl, o ile przy ich dokonaniu w butiku stacjonarnym poprawnie zweryfikuje swoje uczestnictwo w Programie, a w przypadku zakupu w sklepie internetowym dokona zakupu z aktywnego konta.
 5. Rabat przypisany do Programu nie łączy się z innymi rabatami i ofertami.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte produkty, punkty, które zostały przyznane za ich zakup, Organizator odejmie z Konta. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone w związku z nabyciem produktu, który następnie został zwrócony przez Uczestnika.
 7. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do otrzymania informacji o stanie konta Programu i ilości punktów zgromadzonych na Koncie. Informację taką może uzyskać osobiście podczas dokonywania zakupów w butiku oraz mailowo, wysyłając uprzednio zapytanie do Organizatora na adres e-mail: sklep@orska.pl
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Konta (i naliczenia punktów) w przypadku zakupu towarów w ilościach hurtowych lub towarów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, iż zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich odsprzedaży.
 9. Punkty zebrane na Koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę, ani nie mogą być odstąpione, ani zbyte przez Uczestnika osobom trzecim.

 

§4. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. W momencie przystąpienia do Programu, Uczestnik podaje dane osobowe (wskazane powyżej) niezbędne do uczestnictwa w Programie. Wskazanie tych danych jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia utworzenie uczestnictwa w Programie. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie. W takim przypadku wydana Karta zostanie zablokowana, i zastosowanie ma zdanie drugie § 5 ust.3 Regulaminu.
 2. Ponadto, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez ORSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, swoich danych osobowych wskazanych powyżej (bez przekazywania ich podmiotom trzecim), zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE.L nr 119, str. 1).
 3. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników zgodnie z ust.1 i 2 powyżej, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków przez Organizatora wobec Uczestników przewidzianych niniejszym Regulaminem Programu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, a także w celu wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem i w celach marketingowych oraz handlowych (przekazywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS).
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania. W celu skorzystania z tych uprawnień, Uczestnik może wysłać do Organizatora odpowiednią prośbę na adres e-mail: sklep@orska.pl.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie, a także po zakończeniu tego uczestnictwa, na czas zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora., dane są przechowywane na czas realizacji tych celów oraz na podstawie zgody Uczestnika – do czasu cofnięcia zgody.

 

§5. Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje dotyczące Programu można otrzymać na stronie internetowej www.orska.pl.
 2. Organizator uprawniony jest do zamknięcia Konta Uczestnika w każdym czasie z powodu naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Konta, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę. Punkty zgromadzone na Koncie takiego Uczestnika, zostają w całości anulowane.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnację składa w formie pisemnej w jednym z butików wskazanych w Regulaminie lub w formie e-maila przesłanego na adres: sklep@orska.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji, wszystkie punkty zgromadzone na Koncie zostają anulowane, a Konto Uczestnika zostaje zamknięte.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że przez okres 1 miesiąca od publikacji informacji o zmianie, zgodnie z ust.5 poniżej, Uczestnik ma prawo gromadzić punkty oraz zamieniać je na korzyści przewidziane Regulaminem, na dotychczasowych zasadach.
 5. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.orska.pl.
 6. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w każdym czasie, bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Organizator poinformuje na stronie internetowej www.orska.pl z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. Organizator informuje, iż jest Organizatorem Programu w wyniku wstąpienia w miejsce dotychczasowego Organizatora (firmy ORSKA. Anna Orska z siedzibą w Poznaniu) i przejęcia wszystkich obowiązków i praw związanych z prowadzeniem Programu, oraz zapewnia, iż wszystkie wydane Karty Stałego Klienta oraz utworzone konta Uczestników z nimi związane, będą honorowane i obsługiwane na dotychczasowych zasadach. Konta Uczestników pozostają aktywne, a naliczone punkty pozostają aktualne.
 8. Organizator informuje, iż wskutek przejęcia Programu, o którym mowa powyżej, firma ORSKA. Anna Orska przestała pełnić funkcję administratora danych osobowych Uczestników Programu. W związku z powyższym, począwszy od dnia 01.01.2024 r., Organizator będzie sprawował funkcję Administratora Danych Osobowych Uczestników Programu. Dane kontaktowe nowego Administratora zostały wskazane w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Zakres danych osobowych i cel ich przetwarzania przez Organizatora nie uległ zmianie. Organizator zapewnia w dalszym ciągu bezpieczeństwo dla danych osobowych Uczestników, które są w dalszym ciągu przetwarzane zgodnie z RODO. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej orska.pl. 

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium