ORSKA
Zapraszamy do kontaktu: sklep@orska.pl I 501 152 719
Karta Stałego Klienta

Założenia programu Karta Stałego Klienta

Pogram ma na celu nagradzanie lojalnych klientów marki ORSKA, poprzez przyznanie bezterminowego rabatu na zakupy w wybranych butikach ORSKA.

Dzięki uczestnictwu w programie można uzyskać rabat na zakupy w wysokości 10% wartości transakcji.

Warunkiem otrzymania rabatu jest zakup biżuterii o wartości 4 tys. zł w ciągu 2 lat.

Do programu może dołączyć każda osoba. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go na adres sklep@orska.pl

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Annę Orska-Oleszczyk „ORSKA” z siedzibą w Poznaniu, danych osobowych w celu udziału w Programie Lojalnościowym i uzyskania Karty Stałego Klienta marki „ORSKA”.

 

Formularz rejestracyjny jest dostępny tutaj.

Szczegółowy regulamin programu jest dostępny poniżej.

 
Regulamin 
programu lojalnościowego
„Karta Stałego Klienta”
 
 §1.
Postanowienia ogólne

 
1.   Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta,  zwanego dalej „Programem”.
2.   Organizatorem Programu jest firma ORSKA Anna Orska-Oleszczyk z siedzibą w Poznaniu (60-412), ul. Żuławska 4, zwana dalej „Organizatorem”.
3.      Program skierowany jest do klientów – zwanych dalej „Uczestnikami” - dokonujących zakupów we wskazanych Regulaminem  butikach ORSKA oraz w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl.
4.      Celem Programu jest nagradzanie Uczestników nabywających produkty w formie punktów, które gromadzone są na Karcie Stałego Klienta opatrzonej indywidualnym numerem oraz podlegającej rejestracji w bazie danych Organizatora – zwaną dalej jako „Karta Stałego Klienta”. Po uzbieraniu określonej w niniejszym Regulaminie liczbie punktów, podlegają one wymianie na rabat, który jest naliczany przy kolejnych zakupach we wskazanych Regulaminem  butikach ORSKA oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.orska.pl.
5.      Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestnika od momentu ogłoszenia.
6.      Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

 
§2.
Warunki uczestnictwa w Programie – Karta Stałego Klienta

 
1.      Aby przystąpić do Programu konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. Dokonanie zakupu we wskazanych Regulaminem  butikach ORSKA lub w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.orska.pl
  2. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz złożenie oświadczenia o zgodzie Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu. Spełnienie tego warunku następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w butikach. W formularzu Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Organizatora.
  3. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowanie.

 
2.      Od momentu otrzymania Karty Stałego Klienta Uczestnik może gromadzić punkty na swoim koncie posługując się Kartą Stałego Klienta podczas zakupów we wskazanych Regulaminem  butikach ORSKA oraz w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl .
3.      Jeden punkt przyznany na Karcie, odpowiada jednej wydanej złotówce.
4.      Konto Programu jest ważne przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia wydania Uczestnikowi Karty. W przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy zebrana na koncie Programu liczba punktów nie jest wystarczająca do uzyskania rabatu, punkty zerują się, a konto Uczestnika zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 24 miesięcy. .

5.     Jeżeli w ciągu 24 miesięcy Uczestnik nie zbierze co najmniej 1 punktu, konto Programu oraz Karta Stałego Klienta tracą ważność z upływem 24 miesięcy.

6.      Do Uczestników Programu mogą być kierowane specjalne, selektywne oferty.
7.      Karta Stałego Klienta jest przypisana tylko do jednego Uczestnika Programu.
8.      Uczestnikowi nie wolno udostępniać Karty osobom trzecim, pod rygorem pozbawienia przywilejów wynikających z Programu, w tym utraty zebranych na Karcie punktów.
9.      Karta Stałego Klienta obowiązuje w następujących butikach ORSKA:  Poznań - Stary Browar, Warszawa - Dom Handlowy Mysia 3, Bydgoszcz - Zielone Arkady oraz w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl .

  1. Na Karcie  znajduje się indywidualny, unikatowy numer Karty, będący numerem Uczestnika Programu.
  2. Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą Stałego Klienta o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą Stałego Klienta.
  3. Karta Stałego Klienta jest plastikową kartą identyfikacyjną i jest niezbędna do identyfikacji Uczestników Programu.

13.  Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
  

§3.
Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu
 

1.      Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie zakupu we wskazanych Regulaminem butikach ORSKA lub sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl .
2.      Punkty mogą być naliczane wyłącznie po okazaniu Karty Stałego Klienta lub podaniu numeru identyfikacyjnego Karty przez jej właściciela.
3.      Punkty mogą być naliczane również w przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.orska.pl. W tym celu Uczestnik Programu musi utworzyć konto użytkownika w sklepie internetowym Organizatora wykorzystując adres e-mail oraz dane osobowe udostępnione Organizatorowi. Informację o utworzeniu konta użytkownika w sklepie internetowym Organizatora, wraz z numerem Karty Stałego Klienta, Uczestnik musi przekazać na adres e-mail: sklep@orska.pl. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia połączenia konta użytkownika w sklepie internetowym z daną Kartą Stałego Klienta, za każdy zakup w sklepie internetowym Uczestnikowi Programu  automatycznie będą naliczane punkty.
4.      Po zebraniu, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące, na Karcie 4000 punktów o wartości 4000 zł, Uczestnik Programu otrzymuje 10 % rabatu na każde kolejne zakupy w wybranych butikach ORSKA oraz w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.orska.pl,  o ile przy ich dokonaniu w butiku okaże się ważną Kartą Stałego Klienta, a w przypadku zakupu w sklepie internetowym – status zarejestrowanej na Uczestnika Karty będzie aktywny (Karta będzie ważna).
5.      Rabat przypisany do Programu, nie łączy się z innymi rabatami i ofertami.
6.      W przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte produkty, punkty, które zostały przyznane za ich zakup, Organizator odejmie z Karty. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Karcie Uczestnika w związku z nabyciem produktu, który następnie został zwrócony przez Uczestnika.
7.      Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do otrzymania informacji o stanie konta Programu i ilości punktów zgromadzonych na Karcie. Informację taką może uzyskać osobiście podczas dokonywania zakupów w butiku oraz mailowo, wysyłając uprzednio zapytanie do Organizatora na adres e-mail: sklep@orska.pl
8.      Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty (i naliczenia punktów), w przypadku zakupu towarów w ilościach hurtowych lub towarów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, iż zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich odsprzedaży.
9.      Punkty zebrane na Karcie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę, ani nie mogą być odstąpione ani zbyte przez Uczestnika osobom trzecim.
  

§ 4.
Przetwarzanie danych osobowych.
 

 W momencie przystąpienia do Programu, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez firmę ORSKA. Anna Orska-Oleszczyk z siedzibą w Poznaniu, swoich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, w celach marketingowych, w tym udziału w akcjach promocyjnych, bez przekazywania ich podmiotom trzecim, zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926 ze zm.).

  1. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej firmy ORSKA. Anna Orska-Oleszczyk.
  2. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników zgodnie z ust.1 powyżej, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków przez Organizatora wobec Uczestników przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w celu wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem i w celach marketingowych (przekazywanie informacji handlowej).
  3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania. W celu skorzystania z tych uprawnień, Uczestnik może wysłać do Organizatora odpowiednią prośbę na adres e-mail: sklep@orska.pl
§ 5.
Postanowienia końcowe.

 
1.      Informacje dotyczące Programu można otrzymać na stronie internetowej www.orska.pl .
2.      Organizator uprawniony jest do zamknięcia konta Użytkownika w każdym czasie z powodu naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę. Punkty zgromadzone na Karcie takiego Użytkownika, zostają w całości anulowane.
3.      Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnację składa w formie pisemnej w jednym z butików wskazanych w Regulaminie lub w formie e-maila przesłanego na adres: sklep@orska.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji, wszystkie punkty zgromadzone na Karcie zostają anulowane, a Konto Uczestnika zostaje zamknięte.
 
4.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu. Z zastrzeżeniem ust.5 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej www.orska.pl z 1-miesiecznym wyprzedzeniem, a informacja o zmianach znajdować się będą również w butikach.
5.      Uczestnik zostanie poinformowany i zmianach Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Programu, przy czym przez okres 1 miesiąca od otrzymania takiej informacji, Uczestnik ma prawo gromadzić punkty oraz zamieniać je na korzyści przewidziane Regulaminem, na dotychczasowych zasadach.
6.      Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje w butikach i na stronie internetowej www.orska.pl z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakończeniu Programu również w sposób określony w  ust.5 powyżej.
 
 
Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium