ORSKA
Zapraszamy do kontaktu: sklep@orska.pl I 501 152 719
Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem orska.pl
Operatorem sklepu jest ORSKA sp. k., z siedzibą w Przeźmierowie, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym orska.pl.

1. Postanowienia wstępne

1.1 Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym orska.pl;
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem orska.pl
 3. Sprzedawca – ORSKA sp. k. z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Folwarcznej 91, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000933626, NIP 7812028156, REGON 520499764,, Tel. 507150900, e-mail: sklep@orska.pl;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym orska.pl poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu produktu, lub złożyła zamówienie w butiku online ORSKA bez dokonywania rejestracji konta użytkownika;
 5. Produkt/Produkty – niestandardowa biżuteria artystyczna oraz wegańskie torebki , autorstwa Anny Orskiej.
 6. Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 287 ze zm.); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 1.2 Informacje o Produktach

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe i podlegają ochronie praw autorskich.
 2. Produkty są wykonane lub wykończone ręcznie, poprzez połączenie nowych, nietypowych i zaskakujących dla jubilerstwa surowców z tradycyjnym rzemiosłem jubilerskim, przy wykorzystaniu niestandardowych technologii i form.
 3. Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych i nielimitowanych.
 4. Przy wykonywaniu Produktów wykorzystywane są – oprócz kruszców, mosiądzu, kryształów i kamieni, w tym kamieni szlachetnych – tworzywa i materiały delikatne oraz kruche takie jak papier, jedwab, tkaniny, szkło.
 5. Niektóre Produkty wykonane zostały przy użyciu elementów pochodzących z recyklingu, materiałów zakupionych na pchlich targach, stanowiących element starych, już nieużytecznych rzeczy (np. mechanizmów zegarków, żyrandoli itp.). Wykorzystanie tych elementów i materiałów, noszących oznaki czasu i używania, nie świadczy o istnieniu wad fizycznych Produktów.
 6. Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji niestandardowych materiałów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach wykonanych w ramach serii limitowanej konkretnego wzoru.
 7. Dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy egzemplarzem tego samego wzoru Produktu, którego zdjęcie zostało zamieszczone w Sklepie, a innym egzemplarzem tego wzoru Produktu zamówionego przez Klienta, przy czym różnica w detalu Produktów tej samej serii wynika ze specyfiki wykonywania tych Produktów.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
 9. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.
 10. Sprzedawca informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter, delikatność i kruchość zastosowanych surowców – powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne; nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi; nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami (rzeczami) barwiącymi (np. jeansy). Z uwagi na niestandardowe surowce wykorzystane w produktach, Sprzedawca zakazuje kontaktu Produktów z wodą (np. zakaz kąpieli).
 11. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

1.3 Cena

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
Podane ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.
Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

1.4 Promocje

 1. Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.
 2. Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie będą przewidywały możliwość łączenia kilku różnych promocji.

2. Rejestracja i logowanie

 1. By dokonać zakupów Produktów w Sklepie, Klient może utworzyć konto użytkownika, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wraz z rejestracją Klient otrzymuje nazwę (login) do Sklepu oraz wybiera hasło.
 2. Klient może również złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji konta użytkownika.
 3. Zarówno rejestracja w Sklepie jak i złożenie zamówienia bez rejestracji jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3. Składanie zamówień

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.
 2. Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
 5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Z uwagi na unikatowy charakter Produktów lub unikatowy materiał, z którego są wykonane, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu dokonania płatności lub zażądania dokonania przedpłaty przez Klienta.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski oraz wybranych obcych krajów.

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku zamówień indywidualnych lub wymagających spersonalizowania, czas realizacji zamówienia wynosi do 15 dni roboczych.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
 3. W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym zobowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy. Za dni robocze uważa się dni tygodnia z wyłączeniem dni wolnych od pracy (sobót, niedziel i dni świątecznych).
 4. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DHL Express lub Paczkomatów Inpost. 
 5. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Klient.
 6. Koszty wysyłek zagranicznych są uzależnione od kraju przeznaczenia.
 7. Koszty przesyłki Produktu do Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

6. Sposób płatności

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:
  1. Przelew na rachunek Sklepu: Alior Bank numer rachunku: 95 2490 0005 0000 4600 5185 5692, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia lub symbol zamówionego Produktu podany przy jego opisie w Sklepie. W przypadku wyboru przez Klienta „przelewu” jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunek Sklepu wpłaty ceny za Produkt w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.
  2. Karta kredytowa/e-Przelew – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy;
  3. Za pobraniem – zapłata realizowana podczas przekazywania przesyłki, wysłanej firmą kurierską DHL lub paczkomatem Inpost.

7. Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

 1. Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia albo nie później niż w terminie 3 miesięcy  od dokonania odbioru Produktu (w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży już zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Klient będący konsumentem obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy paragon dokumentujący tę sprzedaż, poprzez jego dołączenie do kopii faktury).
 3. W przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz Klienta – przedsiębiorcy  wystawia się wyłącznie na żądanie Klienta, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP, z wyłączeniem sytuacji, gdy sprzedaż udokumentowana została tzw. fakturą uproszczoną, tj.  paragonem zaopatrzonym w numer NIP Klienta dokumentującym sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro. Faktura uproszczona (czyli paragon z NIP) wystawiona będzie wyłącznie na żądanie Klienta zgłoszone przed zakończeniem sprzedaży. Jeżeli Klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, ze kupuje jako konsument. Może wówczas wystąpić o wystawienie faktury jak dla konsumentów, tj. bez NIP nabywcy.
 4. Sprzedawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie to Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z zakupionym Produktem.

8. Uszkodzenia przesyłek

 1. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
 2. Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i – w miarę możliwości w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

9. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

 1. Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz.  287 ze zm.). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.
 2. Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną wysyłając formularz i wysyłając go na adres e-mail: sklep@orska.pl lub wysyłając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik skorzysta z ostatniego wspomnianego sposobu składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.
 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta. Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Jeżeli Produkt wykonany został z użyciem kamieni szlachetnych, pereł lub innych wartościowych surowców, jego zwrotne przyjęcie przez Sprzedawcę będzie możliwe dopiero po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy, którego badaniom poddane zostaną ww. kamienie, perły itd., potwierdzającej tożsamość oryginału Produktu.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Produkty personalizowane i wykonane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotom.

10. Reklamacje

 1. Jeżeli Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgłaszając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy (ul. Folwarczna 91, 62-081 Przeźmierowo), a także bezpośrednio w butikach ORSKA, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@orska.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (lub firmę) Klienta, który dokonał zakupu, dane kontaktowe Klienta, w tym adres, na który ma nastąpić ewentualny zwrot Produktu, informację którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu (wady) wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową (gdy Klient wysyła zgłoszenie e-mailem) i datą jego wystąpienia, a także żądanie, w jaki sposób Klient chciałby aby reklamacja została rozpoznana.
 3. Klient udostępnia sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 4. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. Jeżeli dany Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 287 ze zm.).
 6. W sytuacji wystąpienia wady Produktu Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 7. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca mając na uwadze postanowienia ww. ustaw  może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności:  możliwość naprawy lub wymiany Produktu, nadmierność kosztów dla Sprzedawcy; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany i czy jego wady zostały usunięte.
 8. Sprzedawca musi wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca zawiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

11. Polityka prywatności

 1. Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu), zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1). Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
 3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów.
 4. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i twórczą.
 6. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klienta instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły instalowania plików zawiera Polityka prywatności.
 7. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane podmiotom, z których pomocą Sprzedawca realizuje zamówienia Produktów – firmom kurierskim lub pocztowym, firmom przetwarzającym płatności w sklepie internetowym oraz świadczącym usługi związane z technologią (np. wsparcie aplikacji mobilnej i strony internetowej).

12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem, bez zgody Klientów.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.
 5. Klienci zobowiązują się do sprawdzania Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przez każde kolejne logowanie się, Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.
 6. W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od zalogowania w Sklepie i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takiej decyzji. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu pociąga za sobą usunięcie konta Klienta.
 7. Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Regulamin obowiązuje od 01.02.2024 r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium